Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus

Veolialle eettisyys on ensiarvoisen tärkeää, ja se on olennainen osa lähestymistapaamme. Whispli – digitaalinen alusta – ja Whispli Voice – puhelinpalvelu – antavat työntekijöille ja myös kolmansille osapuolille mahdollisuuden ilmoittaa kaikista eettisistä epäkohdista.

Osana Veolia-konsernia me Veolia Water Technologiesilla pyrimme edistämään ja ylläpitämään arvojamme. Monimuotoisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa pyrimme varmistamaan eettisyyden päivittäisessä toiminnassamme. Olemme ottaneet käyttöön eettiset ohjeet  ja työkalut, joiden avulla kaikki työntekijät ja kolmannet osapuolet pystyvät  vaalimaan näitä arvoja ja täyttämään velvollisuutensa yhtiötämme ja sidos- ryhmiämme kohtaan.

Veolian perusarvoja ovat vastuu, solidaarisuus, kunnioitus, innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys.

Näiden arvojen tuntemisen ja noudattamisen varmistamiseksi Veolia otti vuonna 2004 käyttöön eettisten ohjeiden oppaan, jonka tarkoituksena on tarjota työntekijöille ja ulkopuolisille kolmansille osapuolille viitekehys eettiselle käytökselle. Oppaassa kuvataan Veolian edellyttämää  eettistä käyttäytymistä, joka kytkeytyy yhtiön viiteen perusarvoon. Opas toimii eettisen toiminnan mittapuunaa, ja sitä valvoo riippumaton eettinen toimikunta.

Työntekijöitä ja kolmansia osapuolia rohkaistaan ​​ilmoittamaan eettisistä epäkohdista ​​Veolian eettisen ilmiantojärjestelmän Whisplin kautta, jonka tarkoituksena on taata suojelu vastatoimilta sekä ilmiantajalle että kanteen kohteena olevalle henkilölle.

Yhteydenotto Veolian eettiseen komiteaan

Eettisten epäkohtien ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa ilmoituksen tekemisen epäeettisistä ja laittomista toimista sekä muista käytäntöihin ja arvoihin liittyvistä väärin- käytöksistä.

Vuonna 2021 perustettu Whispli on yhteinen digitaalinen alusta, joka ottaa vastaan ilmoituksia eettisistä epäkohdista.  Osana jatkuvaa kehitystä  vuonna 2023 perustettu Whispli Voice on  vihjepuhelin, joka on suunniteltu parantamaan sisäisen ilmoitusalustan käytettävyyttä.

Whispli ja Whispli Voice antavat kaikille työntekijöille ja kolmansille osapuolille mahdollisuuden ilmoittaa mahdollisista eettisistä epäkohdista. Kaikkien vihje- puhelimen tai alustan kautta lähetettyjen ilmoitusten tulee liittyä tilanteisiin, joissa on toimittu Veolian eettisten ohjeiden ja arvojen vastaisesti. Ilmoitukset on tehtävä vilpittömin mielin,  ja niiden tueksi on esitettävä fakta- tietoa ja yksityiskohtia. Näiden tarpeellisten tietojen toimittamatta jättäminen voi haitata eettisen komitean kykyä suorittaa tutkimuksia.

Jos olet tietoinen eettisten ohjeiden  tai vaatimusten- mukaisuuden noudattamatta jättämisestä, ota yhteyttä eettiseen komiteaan suoraan ja luottamuksellisesti klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Me Veoliassa olemme työskennelleet lujasti luodaksemme vahvan sisäisen eettisen kulttuurin, joka perustuu yhteisiin arvoihimme. 
Kaikkien työntekijöidemme odotetaan noudattavan näitä arvoja ja  ymmärtävän ja sisäistävän niiden hengen ns sokean tottelemisen sijasta. Voidaksemme käsitellä eettisiä ja vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä epäkohtia olemme ottaneet käyttöön yksittäisen ilmoitus- järjestelmän, jota valvoo riippumaton eettinen komitea. Tämä järjestelmä toimii Ranskan yleistä järjestystä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Järjestelmää voivat käyttää sekä sisäiset että ulkoiset ilmoituksen tekijät.

Alain Souperbat pictureAlain Souperbat

Chief Compliance Officer, Veolia Water Technologies

HUOM: Kaikkien puhelimitse tai alustan kautta tehtyjen eettisiin epäkohtiin liittyvien ilmoitusten tulee koskea tapauksia, joissa rikotaan räikeästi Veolian eettisiä sääntöjä ja arvoja. Ilmoitukset on tehtävä vilpittömin mielin, ja niiden on perustuttava faktoihin ja yksityiskohtaiseen tietoon:

  • Väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka
  • Mukana olleet ihmiset
  • Kuvaus väitetystä epäeettisestä käytöksestä

Ilman näitä tietoja eettinen komitea ei voi suorittaa tutkimuksiaan.