Vetytalous

Vedenkäsittelyn teknologiaa vetytuotannon tarpeisiin
Hydrogen tank with wind turbines

Vetyä voidaan tuottaa monista eri energialähteistä kuten maakaasusta aina ydinvoimaan ja biokaasuun. Vihreä vety valmistetaan uusiutuvista lähteistä, kuten aurinko- ja tuulivoimasta. Riippumatta lähteestä, puhdas vesi on elintärkeää vedyn tuotannolle, ja siksi vesivarojen hallinta on ratkaisevan tärkeää sekä vedyn elektrolyysin tehokkuuden, että elektrolyysin vedenkäsittelyn kannalta.


Vesi ja ympäristö: vedyn tuottajien kohtaamat haasteet

Erilaisten vesilähteiden hallinta

Kustannustehokkuuden varmistaminen

Seisokkien minimointi

Safety picto white

Vesiturvallisuusriskien minimointi

Miten Veolia on sitoutunut auttamaan vetyasiakkaitaan?

Vihreä vetytuotanto voi ohjata maailmantaloutta pois nykyisestä fossiilipolttoaineiden varassa olevasta rakenteesta tulevaisuuden uusiutuvan energian ja nettonollapäästöjen suuntaan. 

Tämän seurauksena elektrolysaattorimarkkinat eli laitteet, jotka mahdollistavat vedyntuotannon kemiallisella prosessilla erottaen veden vety- ja happi- molekyyleiksi, ovat voimakkaassa nousussa. 
Tämä johtuu paitsi kestävän energian lisääntyvästä käytöstä, myös monien maiden tiukasta sääntely- politiikasta päästöjen vähentämiseksi.

Veolia Water Technologiesilla olemme valmiita tukemaan sekä vihreää, uusiutuvista lähteistä tuotettua vetypolttoainetta, että sinistä, maakaasusta tuotettua vetypolttoainetta, joka hyödyntää hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia.

Keskitymme suunnittelemaan ja yhdistelemään maailmanluokan vedenkäsittelytekniikoita ja -palveluita, jotka parantavat vetyelektrolyysin tehokkuutta. Tarjoamme ratkaisuvaihtoehtoina valmiita tuotteita, standardisoituja kokonaisuuksia ja räätälöityjä vedenkäsittelyratkaisuja.

Vetylaitteiden jokaisessa prosessivaiheessa tarvitaan vettä. Elektrolysaattorimarkkinoilla keskeinen haaste on vesien hallinta, jotta voidaan varmistaa luotettava ja laadukas vesihuolto.

Elektrolyysissä tarvitaan laadukasta vettä; tyypillisesti alle 0,1 μS/cm polymeeri-elektrolyyttikalvoissa (PEM). Puhdistettu vesi on välttämätöntä prosessivetenä sekä käyttövetenä, kuten jäähdytyksessä- ja höyryn- tuotannossa.

Jäteveden käsittely on myös tarpeen käsiteltäessä valmistusprosessin aikana syntyviä rejektivirtoja, mukaan lukien kalvoprosessit ja liete.

Lisähaasteena on syvenevä huoli vesipulan lisääntymisestä.

Sijainnista riippuen elektrolysaattorien valmistajien keskeinen haaste voi olla makean veden resurssien rajallinen saatavuus. Varmistaakseen, ettei veden saatavuus estä elektrolyysilaitoksen laajentamista, on kyky hallita erilaisia vesilähteitä, mukaan lukien käsitelty jätevesi ja liete, korvaamaton.

Asiantuntijamme voivat käsitellä monenlaisia lähteitä pohjavedestä pintaveteen ja meriveden suolanpoistoon. Lisäksi veden käytön optimointiin ja säästämiseen vesien uudelleenkäyttö on välttämätöntä. Täysin suljettu vesikierto, ZLD - järjestelmä auttaa vähentämään jätevesien hävittämiskustannuksia. Valtamerellä tai valtameren läheisyydessä sijaitseville laitoksille suolanpoisto haihduttamalla on monasti taloudellisesti edullinen ratkaisu.

Kaikkien näiden veteen liittyvien haasteiden voittamiseksi elektrolysaattorivalmistajat tarvitsevat luotettavan kumppanin, joka kykenee vastaamaan kaikkiin vesikierron tarpeisiin. 

Vesiteknologian asiantuntijoina voimme taata sekä veden laadun että määrän riippumatta vesilähteestä käyttämällä huippuluokan tekniikoita kuten käänteis- osmoosia ja jatkuvatoimista sähköistä ionin- vaihtoa (CEDI).

Tarjoamme joukon ratkaisuja, mukaan lukien valmiita laitteita, standardoituja paketteja eri kapasiteeteille sekä räätälöityjä ratkaisuja niin maalla kuin merellä sijaitseviin sovelluksiin. 

Tarjontamme kattaa pienet, keskisuuret ja suuret toiminnot kapasiteetista riippuen aina 
100-900 kWh:sta yli 500 MW:in vetytuotantoon.
 

Sopivat ratkaisut kaikille vedyn tuottajille

Korkealuokkaiset vedenkäsittelylaitteet tuotantoon, prosesseihin ja valmistukseen.
Laaja valikoima vedenkäsittelytekniikoita.
Suolanpoisto merivedestä on kasvavassa määrin ratkaisu veden niukkuuteen.
Ratkaisuja, jotka mahdollistavat käsitellyn jäteveden hyötykäytön.

Vetyasiakkaat, jotka jo työskentelevät yhdessä Veolian kanssa

UK
Maailmanlaajuinen vesielektrolyysi- laitteiden valmistaja

Asiakkaallamme tuli tarve laajentaa tarjontaa pystyäkseen vastaamaan kasvavaan kysyntään vedenpuhdistusjärjestelmän osalta  osana kokonaispakettia. 
Asiantuntijamme suunnittelivat ja toimittivat modulaarisen järjestelmän, joka käsittelee tehokkaasti raakaveden vaaditun laatuiseksi, joka sitten syötetään protoninvaihtokalvo- tyyppisille (PEM) elektrolysaattoreille. Järjestelmä on räätälöity käsittelemään korkean kovuuden ja suolapitoisuuden omaavaa tulo- vettä samalla kun se suoriutuu kapasiteetin vaihteluista. Laitos sisältää sekä veden pehmennyksen että käänteisosmoosi- laitteiston, jotta saavutetaan elektrolyysi- laitteille vaadittu johtavuus alle 3 μS/cm.

Siirtyminen ilmastoneutraaliuteen on sekä kiireellinen haaste että myös mahdollisuus luoda parempi tulevaisuus meille kaikille. 
Vety, ja erityisesti vihreä vety on työkalu, jonka avulla voimme vastata valtavaan energiatarpeeseen ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme. Autamme asiakkaitamme löytämään vesikierroille parhaat ratkaisut energiasiirtymää varten.

Dionisio Visintin picture


Dionisio Visintin

Commercial Excellence and Hydrogen Manager Europe

Contact Dionisio through his LinkedIn account
 

Haluatko lisätietoja vetytuotantoa tukevista teknologioistamme?


Palvelut, jotka auttavat asiakkaitamme vedyn tuotannossa

Huolto on välttämätöntä, koska jäännösaineita kertyy elektrolysaattoreihin ajan myötä ja ne väistämättä heikentävät suorituskykyä. Tästä syystä toiminnan optimointi edellyttää jatkuvaa seurantaa.

Palveluverkostomme mahdollistaa vesikierron ylläpidon vetyelektrolysaattorin koko käyttöiän ajan ja samalla optimoi toimintoja kustannusten sekä vesi- ja energiakulujen vähentämiseksi.

Kattava valikoima palvelupaketteja optimaalisen suorituskyvyn ja mielenrauhan takaamiseksi.
Digitaaliset työkalut ja Veolian vankka asiantuntemus tekevät kaikista asiakkaidemme vesiprosesseista älykkäämpiä, turvallisempia ja kestävämpiä.

Usein kysyttyä vedyn vesiratkaisuista 

Miten vetypolttoainetta valmistetaan?

Vetyä tuotetaan hajottamalla  vettä (kahteen alku- aineeseen eli) vedyksi ja hapeksi. Tämä saavutetaan elektrolyysillä, jossa tasainen sähkövirta kulkee yhdisteen läpi nestemäisessä muodossa ja erottaa vesimolekyylien  vedyn ja hapen toisistaan.
Vety voidaan sitten uuttaa ja käyttää energiana, kun taas happi voidaan vapauttaa ilmakehään ilman haitallisia vaikutuksia.

Miten tehokas vedenkäsittely voi tehdä vedyn tuotannosta kustannustehokkaampaa?

Vain pieni osa kokonaiskustannuksista tuotettua vety-yksikköä kohti tulee vedestä. Kuitenkin voidaksesi  optimoida ja vähentää vedenkäsittelyn kustannuksia, kannattaa harkita seuraavia seikkoja:

  • Veden käytettävyys  saastuneista vesilähteistä, mikä voi lisätä käsittelykustannuksia.
  • Mahdollisuus ottaa energiaa talteen ylimääräisestä lämmöstä.
  • Hapen käyttö toissijaisena tuotteena.
  • Elektrolyysikennojen käyttöiän pidentäminen veden puhdistuksen ansiosta.
  • Koneseisokkien aiheuttamat mahdolliset riskit huollon aikana.

Vaikka nämä ovat vain pieni osa kokonaiskustannuksista per yksikkö, kaikkien näiden näkökohtien huomioon ottaminen  voi vähentää vedyn kokonaistuotanto- kustannuksia.
 

Voiko merivettä käyttää syöttövetenä elektrolyysissä?

Kyllä voi. Mitä tahansa vesilähdettä – pohjavettä, merivettä tai käsiteltyä jätevettä – voidaan käyttää syöttövetenä, kunhan se on asianmukaisesti käsitelty ja puhdistettu polymeeri-elektrolyytti-membraania varten tyypillisesti alle 1μS/cm.
Kun mistä tahansa vesilähteestä tuotettu vesi saavuttaa tämän puhdistustason, se toimii hyvin elektrolyysissä.