Kaivos- ja metalliteollisuus

Huomioimalla tuotantolaitoksen koko vesitaseen löydämme parhaan kokonaisratkaisun, jolla pystymme minimoimaan käsiteltävän veden määrää ja samalla käsittelykuluja.

Tarjoamme ratkaisuja monipuolisesti eri metallien ja haitta-aineiden poistoon vaihtelevissa olosuhteissa. Huomioimme myös tuotantolaitoksen koko vesitaseen ja yritämme löytää parhaan kokonaisratkaisun, jolla pystytään minimoimaan käsiteltävän veden määrä ja samalla käsittelykulut.

Eri menetelmiä rikastamon ja metallien jalostamon prosessivesien käsittelyyyn

Tarjoamme eri menetelmiä kaivos- ja metalliteollisuuden prosessivesien valmistukseen. Pintavesistä prosessiveden valmistus voidaan tehdä mm. Actiflo®-tekniikalla jota voidaan vielä täydentää FiltrafloTM-painesuodattimilla.

Lisätietoa Actiflo®-tekniikasta löytyy: Actiflo

Lisätietoa  FiltrafloTM-painesuodattimista löytyy: Filtraflo


Ultrapuhdasta prosessivettä

Kun tarvitaan vielä puhtaampaa vettä, valmistetaan demineralisoitua vettä RO- eli käänteisosmoositekniikalla, jota voidaan täydentää sähköisellä ioninvaihtoprosessilla eli CEDI:llä. DEMI-vedet soveltuvat myös voimalaitosten kattilavedeksi.

Lisätietoa CEDI-prosessista löytyy: RO- ja CEDI -järjestelmät


Prosessijätevesien raskasmetallien poisto

Kaivos- tai metalliteollisuuden jätevedet sisältävät usein liikaa liuenneita metalleja tai muita haitta-aineita ja kiintoainetta. Saatavana on eri menetelmiä metallien ja haitta-aineiden saostukseen ja syntyneen sakan ja kiintoaineen erotukseen puhdistetusta vedestä. Esimerkiksi kompaktilla Actiflo®-teknologialla on toteutettu useita metallien erotusprosesseja kaivoksilla ja metallin jalostuslaitoksissa.


Kaivosvesien typenpoisto

Kaivosten prosessijätevesiin jää helposti räjähdysaineesta mm. ammoniumtyppeä. Typpipitoiset jätevedet voidaan käsitellä vaatimusten mukaisiksi kustannustehokkaasti biologisella AnoxKaldnesTM MBBR-kanto-aineprosessilla.

Lisätietoa löytyy: MBBR


Vaikeat ja haastavat jätevesijakeet

Vaikeasti käsiteltävät vedet voidaana käsitellä myös haihduttamalla, jolloin jäljelle jäänyt rejekti voidaan loppusijoittaa tai polttaa. Kompakteilla Evaled®-standardi- haihduttimilla, jotka perustuvat alipaineeseen, voidaan jätteen hävittämis- kustannuksia olennaisesti pienentää.

Lisätietoa löytyy:  Evaled