Kaivos- ja metalliteollisuus

Tarjoamme ratkaisuja monipuolisesti eri metallien ja haitta-aineiden poistoon vaihtelevissa olosuhteissa. Huomioimme myös tuotanto- laitoksen koko vesitaseen ja yritämme löytää parhaan kokonaisratkaisun, jolla pystytään minimoimaan käsiteltävän veden määrä ja samalla käsittelykulut.

Eri menetelmiä rikastamon ja metallien jalostamon prosessivesien käsittelyyyn

Tarjoamme eri menetelmiä kaivos- ja metalliteollisuuden prosessivesien valmistukseen. Pintavesistä prosessiveden valmistus voidaan tehdä mm. Actiflo®-tekniikalla jota voidaan vielä täydentää FiltrafloTM-painesuodattimilla.

Lisätietoa Actiflo®-tekniikasta löytyy: Actiflo

Lisätietoa  FiltrafloTM-painesuodattimista löytyy: Filtraflo

 

Ultrapuhdasta prosessivettä

Kun tarvitaan vielä puhtaampaa vettä, valmistetaan demineralisoitua vettä RO- eli käänteisosmoositekniikalla, jota voidaan täydentää sähköisellä ioninvaihtoprosessilla eli CEDI:llä. DEMI-vedet soveltuvat myös voima- laitosten kattilavedeksi.

Lisätietoa CEDI-prosessista löytyy: RO- ja CEDI -järjestelmät

 

Prosessijätevesien raskasmetallien poisto

Kaivos- tai metalliteollisuuden jätevedet sisältävät usein liikaa liuenneita metalleja tai muita haitta-aineita ja kiintoainetta. Saatavana on eri menetelmiä metallien ja haitta-aineiden saostukseen ja syntyneen sakan ja kiintoaineen erotukseen puhdistetusta vedestä. Esimerkiksi kompaktilla Actiflo®-teknologialla on toteutettu useita metallien erotusprosesseja kaivoksilla ja metallin jalostuslaitoksissa.

 

Kaivosvesien typenpoisto

Kaivosten prosessijätevesiin jää helposti räjähdysaineesta mm. ammoniumtyppeä. Typpipitoiset jätevedet voidaan käsitellä vaatimusten mukaisiksi kustannustehokkaasti biologisella AnoxKaldnesTM MBBR-kanto-aineprosessilla.

Lisätietoa löytyy: MBBR

 

Vaikeat ja haastavat jätevesijakeet

Vaikeasti käsiteltävät vedet voidaana käsitellä myös haihduttamalla, jolloin jäljelle jäänyt rejekti voidaan loppusijoittaa tai polttaa. Kompakteilla Evaled®-standardihaihduttimilla, jotka perustuvat alipaineeseen, voidaan jätteen hävittämiskustannuksia olennaisesti pienentää.

Lisätietoa löytyy:  Evaled

 

Vuokrattavia, siirrettäviä vesikalustoja äkillisiin ja/tai väliaikaisiin tarpeisiin

Turvaamme teollisuuden kriittiset toiminnot poikkeustilanteissa ja huoltoseisokeissa.

Veolian Mobile Water Services, Euroopan suurin  liikkuva vedenpuhdistuskalusto, tuottaa tasalaatuista puhdistettua vettä vaativimpiinkin tarpeisiin lyhyelle, keskipitkälle tai pitkälle aikavälille.

Lisätietoa liikkuvasta vedenpuhdistuskalustosta löytyy: Mobile Water Services