Korporaation vastuullisuus

Corp responsability hero banner

Resourcing the World


Peruspalvelujen turvaaminen, luonnon varojen oikeudenmukainen jakautuminen  ja niiden säilyttäminen tuleville sukupolville ovat yhteiskunnnan kriittisiä haasteita. Veolia toimii näiden haasteiden parissa päivittäin kehittämällä omaa yhteiskuntavastuutaan sekä tarjoamalla asiakkailleen kestäviä ratkaisuja. Veolian yhteiskuntavastuuta toteutetaan maailmanlaajuisesti jatkuvan parantamisen periaatteella. Tavoitteena on vastata kaikkien sidosryhmien tarpeisiin yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella. Mittaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristöasioiden, henkilöstön resurssoinnin,  kestävän  hankintatoimen  ja peruspalveluiden saatavuuden suhteen.

 

Yhteiskuntavastuu

Veolialla on tarjoamiensa palvelujen kautta juuret syvällä paikallisissa yhteisöissä,  ja sillä on tärkeä osa ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Yrityksen asiantuntemus ja ainutlaatuiset ratkaisut parantavat peruspalveluiden saatavuutta monissa maissa ja erilaisissa ympäristöissä,  vastaten viranomaisten sille asettamiin  tarpeisiin.

Yhtiö tarjoaa tehokkaita ja alueellista vetovoimaa ja kilpailukykyä lisääviä palveluita.  Näin syntynyttä sosiaalista arvoa mitataan yhteiskuntavastuuraportoinnin avulla, jonka päämittareita kuvataan tarkemmin  “Yhteiskuntavastuun”  -sivustolla.

 

Ympäristövastuu

Vuodesta 2002 lähtien Veolia on käyttänyt ympäristöasioiden hallintajärjestelmää (EMS), joka sisältää noin 100 mittaria, joiden avulla mitataan ja seurataan toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja kansanterveyteen läpinäkyvällä tavalla. Ympäristönsuojelu on ensisijainen tavoite, ja Veolia suunnittelee ja käyttää ratkaisuja, jotka optimoivat luonnonvarojen käytön ja säilyttävät niitä tuleville sukupolville.

 

Sosiaalinen vastuu

Veolia on toiminta-alueillaan sitoutunut kantamaan vastuunsa yrityksenä ja työnantajana. Yhtiön vastuulliset esimiehet näyttävät esimerkkiä yrityksen sosiaalisesta vastuusta yrityksen sisällä.
Vuodesta 2001 lähtien Veolia on kehittänyt joukon maailman- laajuisesti käytettäviä mittareita, joihin kerätään edistyneiden työkalujen avulla henkilöstötietoa. Tämän ansiosta Veolialla on tarkka kuva henkilöstöresurssien toimintatavoista eri ympäristöissä.
 

Kestävä hankintatoimi

Vuonna 2009 Veolia otti käyttöön kestävän hankintatoimen mittarit. Näiden avulla ohjataan ostajat huomioimaan kestävä kehitys ja varmistetaan, että toimittajat osaltaan huomioivat  yritysvastuukysymykset. Nämä luovat uskottavan  ja luotettavan pohjan  yhtiön kestävälle ostopolitiikalle.

 

Muut luokitukset

Talouslukujen lisäksi Veolian toimintaa arvioidaan johtamisen, henkilöstöhallinnon, ympäristöasioiden, kestävän hankintatoimen ja yhteiskuntavastuun osalta erillisten markkinaindeksien avulla.

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppa- neidemme turvallisuus on Veolia Water Technologiesin ykkösprioriteetti.

Pidämme hyvää työterveyttä ja jatkuvaa työturavallisuuden edistämistä johdon ja työntekijöiden yhteisenä tavoitteena.

Ensimmäinen askel kohti riskienhallintaa on tiedostaminen

Uskomme vahvasti siihen, että työntekijämme tiedostavat vaaran- lähteet, turvallisuussäännöt ja -määräykset.

Edellytämme, että kaikki työntekijämme:

  • noudattavat  kaikkia heidän toimensa kannalta tärkeitä ja välttämättömiä turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä
  • noudattavat  turvallisia työskentelytapoja 
  • sitoutuvat  suorittamaan kaikki turvallisuuteen liittyvät koulutukset ja pätevöitymiset.

 

Työturvallisuus on meidän kaikkien vastuulla

Työntekijät pyrkivät ennaltaehkäisemään  omia, mutta myös työtovereiden työturvallisuusriskejä.  Veolialla työntekijät tekevät työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä aloitteita, osallistuvat  raportointiin sekä etsivät parempia turvallisuuskäytäntöjä.

Kannustamme työntekijöitämme huomioimaan työterveys- ja turvallisuusperiaatteet  kaikessa  tekemisessä sekä tunnistamaan riskialttiit käyttäytymismallit.  Uskomme, että jokaisella työntekijällä on oma osuutensa vastuuketjussa, jonka avulla voimme edelleen vähentää työtapaturmia.

Työntekijämme tietävät, että heidän turvallisuutensa on etusijalla toiminnassamme. Heillä on myös oikeus kieltäytyä osallistumasta mihinkään sellaiseen toimintaan, jossa he kokevat vaarantavansa turvallisuuttaan.

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
 

Lisätietoa työturvallisuudesta ja -terveydestä löydät Veolian englanninkielisiltä sivuilta.