Kuntien ja kaupunkien jäteveden käsittely

Esikäsittely

Tarjoamme rumpusuodatusta perinteisen esiselkeytyksen vaihtoehdoksi. HydrotechTM- rumpusuodattimet pystyvät käsittelemään vaihtelevia kiintoainekuormia, ne ovat helposti muokattavissa ja niiden tilantarve on pieni. Rumpusuodatuksessa vedestä poistettavan kiintoaineen määrää voidaan säätää siten, että biokaasun tuotanto ja esidenitrifikaatioon menevän hiilen määrä optimoidaan. Koska suodatusprosessi on jatkuvatoiminen ja toimii painovoimaisesti, sen energiankulutus on alhainen.

Lisätietoa HydrotechTM- rumpusuodattimista löytyy: Hydrotech drum filters


Biologinen käsittely

Perinteinen aktiivilieteprosessi ei aina pysty täyttämään korkeita puhdistus- vaatimuksia. Etenkin kylmillä vesillä tai kuormituksen vaihdellessa suuresti typenpoisto vaikeutuu. AnoxKaldnesin kehittämä MBBR-kantoaineprosessi (Moving Bed Bioreactor) varmistaa tehokkaan typenpoiston kaikissa tilanteissa. Prosessi on Suomessa käytössä Rukan jätevedenpuhdistamolla, jossa on tiukkojen lupaehtojen ja suurten kuormitus- vaihteluiden takia Suomen haastavimmat olosuhteet. Menetelmän etuina ovat myös pieni, tilantarve, alhainen lietteentuotto ja helppo muokattavuus.

Lisätietoa AnoxKaldnesin MBBR-prosessista löytyy: MBBR

BiostyrTM - biologinen suodatin on prosessi, jossa biologiset reaktiot ja kiintoaineen erotus on yhdistetty. Veden puhdistuminen liukoisesta ja kiinteästä aineksesta tapahtuu pienistä styreenipalloista koostuvassa suodatinpatjassa.  Aerobista BiostyrTM  prosessia voidaan käyttää orgaanisen aineksen ja ammoniumtypen  poistoon (nitrifikaatio), ja anoksista BiostyrTM -prosessia käytetään kokonaistypenpoistoon (denitrifikaatio). 

Suodatuksen johdosta kiintoaineen poisto toimii tehokkaasti kaikissa tilanteissa eikä erillistä selkeytystä tarvita. Vettä kevyempi suodatusmassa mahdollistaa suodattimien pesun painovoimaisesti energiaa säästäen. Suomessa prosessi on ollut käytössä vuodesta 1997 eri puhdistamoilla eri sovelluksina,  muun muassa Helsingin  Viikinmäen ja rakenteilla olevan Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoilla.

Lisätietoa biologisesta BiostyrTM- suodattimesta löytyy: Biostyr

Veolialta löytyy runsaasti kokemusta biologisesta fosforinpoistosta, jolla pystytään korvaamaan suomalaisilla puhdistamoilla laajasti käytössä oleva rinnakkaissaostus. 

Tulevaisuudessa saostuskemikaalien saatavuus ja hinta voivat asettaa haasteita, joten uudet menetelmät fosforinpoistoon ovat tarpeen. Suomen olosuhteissa biologinen fosforinpoisto ei yleensä yksin riitä, vaan käsittelyä on tehostettava tertiäärikäsittelyllä.


Ohitusvesien käsittely

Actiflo®-prosessi soveltuu erityisen hyvin ohitusvesien käsittelyyn, sillä sen käynnistys- aika on erittäin lyhyt ja se pystyy käsittelemään tehokkaasti vaihtelevia kiintoaine- kuormia ja korkeita virtaaman vaihteluja. Prosessi perustuu kemialliseen saostukseen ja hiekalla tehostettuun laskeutukseen .

 Actiflo®-prosessin tilantarve on erittäin pieni, ja sitä pystytään helposti muokkaamaan eri olosuhteita varten. Suomessa  Actiflo®-prosessi on tällaisessa käytössä Turun Kakolanmäen ja  Akaan jätevedenpuhdistamoilla. 

Lisätietoa  Actiflo®-prosessista löytyy: Actiflo


Tertiäärikäsittely ja haitta-aineiden poisto

Jäteveden jälkikäsittelyyn  eli ns. tertiäärivaiheeseen  tarjoamme Hydrotech kiekkosuodatusta (Discfilter) estämään kiintoaineen karkaamista vesistöön. Suodattimen erotusaste on valinnainen käyttökohteen mukaan, kun valitaan  kohteeseen sopivat suodatuspaneelit. Jos suodattimille tulevaan veteen syötetään saostuskemikaalia ja syntynyt kiintoaine flokataan polymeerillä, pystytään vähentämään tehokkaasti myös laitokselta lähtevää liukoisen fosforin kuormaa. Hydrotech-kiekkosuodattimia on käytössä muun muassa Jyväskylän Nenäiniemen sekä tulevassa Espoon Blominmäen puhdistamoissa.

Lisätietoa Hydrotech kiekkosuodattimista löytyy: Hydrotech discfilters

Lääkeaineiden jäämiä sekä muita pienimolekyylisiä haitta-aineita pystytään poistamaan tehokkaasti aktiivihiilipohjaisilla käsittelytekniikoilla.

ACTIFLO® CARB on Actiflo®-prosessin sovellutus, jossa mikrohiekan lisäksi prosessissa kierrätetään aktiivihiiltä. Toisin kuin useimmat aktiivihiilipohjaiset sovellukset,  prosessi on jatkuvatoiminen myös käytetyn aktiivihiilen poiston osalta, ja käytetty hiili voidaan polttaa energiaksi.

Lisätietoa ACTIFLO® CARB -sovelluksesta löytyy:  ActifloCarb


Rejektivesien käsittely ja ravinteiden talteenotto

Biokaasulaitosten ongelmana on usein puhdistusprosessiin palautuvien rejektivesien korkea typpipitoisuus. Veolian tytäryhtiön AnoxKaldnesin kehittämä ANITATMMox- prosessi pystyy kustannustehokkaasti poistamaan jopa 80 % typestä. 

Anammox-bakteereja hyödyntävä biologinen prosessi on käytössä jo useilla laitoksilla esimerkiksi Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella.

Lisätietoa ANITATMMox-prosessista  löytyy: ANITAMox

Mikäli laitoksella on käytössä biologinen fosforinpoistoprosessi, voidaan fosforia ottaa talteen struviittina Struvita-teknologian avulla.


Digitaaliset palvelut

Hubgrade -laitosmoduuli on digitaalinen kaksoisjärjestelmä, joka optimoi jätevedenpuhdistamon toimintaa on-line. Se käyttää reaaliaikaista dataa ja kehittyneitä algoritmeja tarjotakseen jatkuvasti optimoituja asetusarvoja PLC-ohjaukselle ja antaakseen tietoa käyttäjille, prosessi-insinööreille ja johdolle.

Hubgrade hyödyntää työntekijöiden kompetenssia ja digitalisaatiota tietoja käsiteltäessä ja tarjoaa asiakkaille valikoiman optimoituja ratkaisuja, jotka on mukautettu asiakkaan prioriteettien mukaisesti: vaatimustenmukaisuus, toiminnan tehokkuus ja kestävyys.

Lisätietoa Hubgrade Plant – moduulista jätevedenpuhdistamoiden prosessioptimointiin löytyy: Hubgrade digitaaliset ratkaisut